Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie

Na 9 listopada 2017 r. komendantka Hufca zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu:

- rozpatrzenia sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdania finansowego za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
- rozpatrzenia opinii komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, 
- podjęcia, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
- ocenienia realizacji uchwał zjazdu hufca,
- zmiany liczebności komendy hufca i wyborów uzupełniających komendę hufca.
 
Zjazd rozpocznie się 9 listopada 2017 r. o godz. 17:30 w siedzibie hufca przy ulicy Olimpijskiej 9
 
Lista osób uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym zamieszczona jest w RL. 12/2017  z dn. 19.10.2017 r.
 
phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca